Algemene voorwaarden

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Soleil Creativiteit & Bewustwording, eigenaar Riki van der Gouw –de Haan, correspondentieadres: Laurierstraat 7, 5143 ED Waalwijk ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nr. KvK56817185 biedt haar opleiding, module, bij-en nascholing en workshops aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

1. Meerdaagse Scholing:
Een vakopleiding, cursus en modules georganiseerd door Soleil met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan studenten.

2. 1 daags scholing:
Een na-bijscholing en workshops georganiseerd door Soleil met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan studenten.

Student:
een student die zich inschrijft voor een scholing: opleiding, cursus, workshop, module, bij of nascholing verstrekt door Soleil.


Artikel 1: Algemeen
Soleil organiseert c.q. verstrekt 1 daagse scholingen en meerdaagse scholingen in de vorm van opleidingen, cursussen, workshops, bijscholing, nascholing en modules; zij zal zich ten zeerste inspannen om kwaliteit te leveren.


Artikel 2: Overeenkomst Scholing
2a: Toepasselijke voorwaarden.
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Soleil en de student. Door de aanvraag tot verzoek om inschrijving online te versturen of te ondertekenen verklaart de student deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk t aanvaarden.

2b: Inschrijving, deelname scholing.
Verzoek tot inschrijving voor een scholing bij Soleil kan enkel via het online inschrijvingsformulier.
Een inschrijving is geldig zodra de student een e-mail heeft ontvangen met bevestiging van inschrijving+factuur.
Enkel personen met zulk een bevestiging worden tot de scholing toegelaten, alle anderen zullen de toegang worden geweigerd.

2c. De volgorde op de lijst van deelnemers aan de scholing wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst het inschrijfformulier.
Wanneer het maximum aan deelnemers is bereikt worden alle latere (indien gewenst) in volgorde van het tijdstip van inschrijving verschoven naar een volgende scholingsreeks.
De student heeft op dit moment recht om kosteloos de opleiding te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 48 uur na kennisgeving van het uitstel.

2.d.Tevens is men verbonden tot betaling van het gehele scholingsgeld ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen.

3. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de opleiding/cursus/module/workshop met een diploma/certificaat/bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving(zie artikel 4/5).

Artikel 4: Annulering, uitstel, stopzetten scholing. 

4.a. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden

4.b. Indien een student een inschrijving wil annuleren, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:
Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de start scholing is kosteloos.
Bij annulering binnen vier (4) weken voor aanvang van de start scholing wordt 50% van het scholingsgeld in rekening gebracht.

Bij annulering 1 week voor aanvang van de start scholing wordt het gehele verschuldigde lesgeld in rekening gebracht.

4.c. Elke inschrijving is persoonlijk. Een student kan zijn inschrijving niet overdragen aan een ander persoon, tenzij met goedkeuring van Soleil.

4.d. Indien een student een inschrijving wenst uit te stellen naar een andere Scholings reeks, voor welke reden dan ook, kan dit enkel kosteloos 4 weken vóór aanvang van de betreffende scholing.
Wanneer een scholing uitgesteld wenst uit te worden, minder dan 4 weken voor aanvang zullen er kosten in rekening gebracht worden.

4.e. Indien een student 1 week voor aanvang of tijdens een lopende meerdaagse scholing: opleiding/cursus/module wil stopzetten, zal 100% van het openstaande bedrag ineens voldaan dienen te worden.
Het afbetalingsplan komt dan ook te vervallen.

4.f. Studenten die een meerdaagse scholing zijn gestart en doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om indien het volledige scholingsgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag meteen te voldoen.

4.g. Indien de student na stopzetting van een lopende opleiding/cursus/module/workshop opnieuw wil starten in een latere (zelfde) opleiding/cursus/module/workshop, zal er 50% van de scholingskosten in rekening gebracht worden.
De student kan er voor kiezen om zich op een wachtlijst te plaatsen. Indien er een plaats vrijkomt in een zelfde scholing, na aanvangsdatum kan de student hieraan kosteloos deelnemen.
De omzetting kan pas gebeuren nadat de cursist het volledig bedrag heeft betaald van de oorspronkelijke opleiding/cursus/workshop/module.

4.h. Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief of per e-mail. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.
Het enige e-mailadres dat de student hiervoor kan gebruiken is info@riki.nl

Artikel 5: Overmacht.
5.a. Indien Soleil de scholing niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Soleil het recht de scholing kosteloos te annuleren.

5.b. Soleil is gerechtigd de scholing te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, o.a. door ziekte van deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de groep van deelnemers, naar inzicht van Soleil afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. Indien er te weinig deelnemers zijn, wordt de opleiding geannuleerd.
In dit geval wordt eventueel overgemaakt inschrijfgeld en lesgeld teruggestort.
Onder overmacht wordt ook begrepen: staking, opstanden, natuurfenomenen, ernstige ziekte of overlijden docent enz.

5.c. Indien Soleil een scholing wil uitstellen naar een latere (start)datum, om welke reden ook, heeft de student het recht om kosteloos de opleiding te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 48 uur na kennisgeving van het uitstel.

5.d. Een overeenkomst kan tussentijds door Soleil aan een student worden opgezegd wanneer de opzegging aan de student toerekenbaar is.
In deze gevallen betaalt de student alleen het scholingsgeld voor de gevolgde lessen, het opleidings-inschrijfgeld €75,- en €50,- administratiekosten.


Artikel 6: Aanwezigheid meerdaagse scholing.

6.a. Soleil verwacht 100% aanwezigheid. Indien de student om dringende redenen de lesdagen van de opleiding niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van tevoren aan te geven bij Soleil. De student is zelf verantwoordelijk voor het (indien mogelijk) inhalen van de lessen of een alternatief met Soleil bespreken om de les te volgen.

6.b. Alleen met instemming van de Soleil is de minimale aanwezigheid van 80% toegestaan. Indien meer dan 20% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt Soleil het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot het volgende jaar van de opleiding of geen certificaat/diploma te geven.

6.c. Er vindt ook geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen. De gehele opleiding/cursus/module/workshop dient volledig te worden betaald.

6.d. Verzuim van de lessen door de student geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld.

6.e. Soleil verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te doen geven die in de planning zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent wordt gezorgd.

Artikel 7: Betaling - factuur
7.a. De overeenkomst is tussen Soleil en de student (deelnemer). De factuur van de scholing staat op naam van de deelnemer. Hij/zij is verantwoordelijk voor betaling.

7.b. Betaling van de factuur door ‘derden’. De deelnemer draagt hiervoor zelf zorg. Op de factuur komt ten alle tijden te staan: Betreffende scholing/ factuurkenmerk/ naam deelnemer/ student/ betalingsafspraak/ bedrag/ BTW.

7.c. De gefactureerde kosten dienen, volgens de gemaakte afspraken, door Soleil ontvangen te worden.

7.d. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en een onvermijdbare  en zonder vermindering schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

7.e. Soleil is gerechtigd de buitengerechtelijke kosten ten laste te leggen van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. Over alle kosten zal tevens 21% BTW in rekening worden gebracht. Soleil is gerechtigd het certificaat/diploma in te houden indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan.

7.f. Boeken en aparte leersessies/consulten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, de lesmap/syllabus wel.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.a. Wanneer je onder behandeling bent (geweest)bij een psychiater, psycholoog of een andere professionele hulpverlener of je gebruikt medicijnen voor je geestelijke toestand geef dit dan aan voor dat je inschrijft. Het wil niet zeggen dat wij in deze gevallen niets voor je kunnen betekenen. Dit wordt per individu bekeken.
Voor het volgen van scholing is een stabiele mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Soleil verlangt van deelnemers hierover juist en volledig geïnformeerd te worden.

8.b.Gebruik je overmatig alcohol of drugs, dan adviseren we je niet in te schrijven voor de opleiding.

8.c. De student dient zelf te (laten) onderzoeken of hij de lichamelijke en of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding/cursus/workshop te volgen. Soleil aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

8.d. De scholing kan niet gerekend worden ter vervanging van regulier behandelende artsen, therapie of deskundigen en garandeert geen genezing.

8.e. De scholing kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Het kan wel een belangrijke aanvulling zijn voor genezing.

8.f. Soleil aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student.

8.g. Soleil is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die de deelnemer oploopt tijdens de opleiding/ cursus/ workshops/module tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Soleil.

8.h. De op de folders en website genoemde prijzen, toelichting en voorwaarden zijn onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen.

8.i. Een scholing omvat een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastens Soleil. Soleil is derhalve niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de student voor welk examen of test dan ook.

8.j. Tijdens alle scholingen en activiteiten georganiseerd door Soleil zowel direct als indirect, is de student aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Soleil als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

8.k. Soleil is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een deelname aan een scholing of met de organisatie of inhoud van de opleiding op zich, behoudens opzet en grove schuld.

8.l. Indien Soleil op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor enige fout, dan zal deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot maximaal het aangerekende opleidingsbedrag voor de betreffende scholing.

8.m. Verloren voorwerpen worden niet langer dan 1 maand na het vinden bijgehouden.

8.o. U bent op de hoogte van de Wet WKKGZ, bescherming t.b.v. consument.

Artikel 9: Intellectueel eigendom. Rooster. Inhoud. Toegang.
9.a. Wijzigingen aan het lessenrooster of aan de lesinhoud worden niet beschouwd als wezenlijke elementen van de overeenkomst.

9.b. Indien een docent een les onverhoopt niet kan verzorgen, schuift de les door naar de eerstvolgende voorziene (start)datum. Lesuitval wordt telefonisch of per e-mail doorgegeven.

9.c. Soleil behoudt zich het recht voor om in het programma organisatorische/inhoudelijke wijzigingen er verbetering aan te brengen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van gelden.

9.d. Copyright en eigendomsrecht van het studiemateriaal berust bij Soleil, Riki van der Gouw -de Haan

9.e. Soleil behoudt de rechten van het intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, welke rusten op alle door haar verstrekte, althans aan de student en/of deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals artikelen, boekwerken, sheets, grafieken, lesroosters, cursusmethoden etc., behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke overeengekomen anders luidend beding.

9.f. Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Soleil verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen en roosters maakt de deelnemer schadeplichtig.

9.g. Het is ter beoordeling van Soleil of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmaterialen zonder dat deelname mogelijk is (gebleken).

9.h. Om te kunnen deelnemen aan een scholing, dient de student de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn (vooral lezen en spreken).

9.i. De student accepteert dat de groepen gemengd kunnen zijn. Zowel mannen als vrouwen hebben toegang tot scholing.
9.j. De student neemt de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar geschikte oefenmodellen en stageplaatsen (indien van toepassing).

9.k. De student erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de ruimste vorm van betekenis m.b.t. de scholing (studiemateriaal, syllabus, enz.) toebehoren aan Soleil en verbindt zich ertoe niets te ondernemen dat afbreuk zou kunnen doen aan deze rechten.

9.l. De student verkrijgt de eigendom van het verstrekt opleidingsmateriaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soleil mag de student niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze ook verveelvoudigen.

9.m. Er mag tijdens de les geen foto- of beeldmateriaal gemaakt worden zonder expliciete goedkeuring van de docent en de medestudenten.

9.n. Op het einde van de een training, cursus en opleiding kan er een examen en of test zijn (wordt bekend gemaakt per scholing op de website).
Indien men niet slaagt, is herkansing steeds mogelijk. Het aantal herkansingen zijn max.3, maar met een tussenperiode van minimaal 1 maand.
Voor herexamens worden kosten in rekening gebracht.

9.o. Naamswijziging m.b.t. het diploma dient Soleil minimaal 1 week voor einddatum te bereiken.

Artikel 10: Ethiek
10.1 Alles wat tijdens de opleiding/cursus/workshops wordt gedeeld blijft binnen de groep uit respect voor ieders processen en ontwikkeling.

10.2 Soleil is een bedrijf voor beginner of gevorderde, van welke culturele of religieuze achtergrond ook. Wij verwachten dan ook dat deelnemers zich respectvol naar elkaar opstellen en rekening houden met elkaars grenzen.

10.3 Soleil behoudt zich het recht deelnemers te schorsen of te verwijderen indien blijkt na een gesprek dat de regels in deze overeenkomst of overige wettelijke bepalingen niet worden nageleefd.

10.4. Soleil behoudt zich het recht deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Voor de uitlegging van deze overeenkomst tot het volgen van de scholing wordt voor het merendeel domicilie gekozen te Waalwijk.

Wijziging.
Soleil behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden Onderwijs periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiek toegankelijk worden gemaakt via de website van www.riki.nl.

Ten allen tijde is het Nederlands Recht van toepassing.

Soleil Creativiteit en Bewustwording